Dane osobowe

Inspektor ochrony danych

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie wyznaczył Zdzisława Raczewskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) , który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobiście mailowo: iod.kok@karlino.pl oraz telefonicznie: tel. 695 728 923.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – (ogólna)

Szanowna Pani / Szanowny Panie

zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych ujętych w Rejestrze czynności przetwarzania wynikającym z obowiązku jego prowadzenia na mocy przepisów prawa. 

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych jest: Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą – w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować:

– listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1.

-e-mailem: Inspektor Danych Osobowychiod.kok@karlino.pl, tel. 695 728 923.

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych przez Karliński Ośrodek Kultury jest art. 6 ust 1 lit. a) tj. ”osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określanych celów” oraz art. 6 ust.1 lit. b) tj. „w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” oraz  art. 6 ust.1 lit. c) tj. „przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze”  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w związku z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi statutową działalność Karlińskiego Ośrodka Kultury wskazanymi w pkt. 4 niniejszej „klauzuli informacyjnej”.

4. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, wynikającego z przepisów prawa jakim jest Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018, poz.1983) oraz w celu realizacji zadań statutowych określonych Uchwałą  Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 października 2004 roku, a ponad to w związku z zawartą/tymi umową/ami lub uczestnictwem w statutowych przedsięwzięciach realizowanych przez Karliński Ośrodek Kultury na rzecz społeczności lokalnej.

5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych:                               

W szczególnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, tj.:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych 
z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego (dostawcy oprogramowania, serwis) lub operator pocztowy – Poczta Polska, bank (za pomocą którego realizowane są przelewy).

6. Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych:

W przypadku zawarcia umowy dane osobowe mogą być również pozyskiwane z innych źródeł w szczególności od: Urzędu Skarbowego, ZUS, Zakładów pracy, Szkół, Urzędu Miejskiego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, a w przypadku uczestnictwa
w statutowych przedsięwzięciach organizowanych przez Karliński Ośrodek Kultury bezpośrednio od osoby, której dane będą przetwarzane za jej zgodą.

7. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KOK:

Dane osobowe przetwarzane przez Karliński Ośrodek Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

8. Pani/Pana prawa względem przetwarzanych danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

9. Informacje dodatkowe:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (jest obowiązkowe). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonania celu przetwarzania wskazanego w pkt. 4

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLAUZULA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA W KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY (pdf)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DLA DOROSŁYCH (pdf)