Rada Seniorów

W Karlińskim Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę Miejska Rada Seniorów. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych naszej gminy i podmiotów działających na ich rzecz.
Rada działa w następujących obszarach:
– integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz
– wspieranie aktywności osób starszych
– profilaktyka i promocja zdrowia seniorów
– przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu
– zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury
– zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Przedstawiciele Rady Seniorów uczestniczą w posiedzeniach Sesji Rady Miasta Karlina oraz ściśle współpracują z władzami gminy. Członkowie Rady regularnie spotykają się w Karlińskim Ośrodku Kultury i aktywnie uczestniczą w zajęciach dla seniorów.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Irena Święcicka
Wiceprzewodnicząca – Barbara Szymańska-Walczak
Sekretarz – Urszula Kamińska